اهميت استخاره و آداب آن را بیان کنید

اهميت استخاره و آداب آن را بیان کنید
حمایت مالی