دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع حوزه و انتخابات در اندیشه امام خمینی (ره)

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع حوزه و انتخابات در اندیشه امام خمینی (ره)

11 خرداد 1400 - تهران

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع حوزه و انتخابات در اندیشه امام خمینی (ره)