دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تاثیر عملکرد نامطلوب دولت بر شرایط فعلی انتخابات

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تاثیر عملکرد نامطلوب دولت بر شرایط فعلی انتخابات

12 خرداد 1400 - ورامین

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تاثیر عملکرد نامطلوب دولت بر شرایط فعلی انتخابات