دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تقویت و محافظت از مطالبه گری و عدالت خواهی

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تقویت و محافظت از مطالبه گری و عدالت خواهی

22 خرداد 99 - تهران

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تقویت و محافظت از مطالبه گری و عدالت خواهی