دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع گردش قدرت بین نخبگان چگونه تسهیل می شود

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع گردش قدرت بین نخبگان چگونه تسهیل می شود

12 خرداد 1400 - جلسه مجازی

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع گردش قدرت بین نخبگان چگونه تسهیل می شود