دانلود نوحه محمود کریمی رسید کار به جایی ز عاشقی ما را

دانلود نوحه محمود کریمی - رسید کار به جایی ز عاشقی ما را

سبک : زمینه

دانلود نوحه محمود کریمی رسید کار به جایی ز عاشقی ما را

متن نوحه رسید کار به جایی ز عاشقی ما را

رسید کار به جایی ز عاشقی مارا
که در قبیله ما هرکه بود مجنون شد

یک مصرع است حاصل عمری که داشتم
یار آمد و گرفت و به بندم کشید و برد