دانلود نوحه محمود کریمی ضعفی شدید نیروی او را گرفته بود

دانلود نوحه محمود کریمی - ضعفی شدید نیروی او را گرفته بود

سبک : روضه

دانلود نوحه محمود کریمی ضعفی شدید نیروی او را گرفته بود

متن نوحه ضعفی شدید نیروی او را گرفته بود

ضعفی شدید نیروی او را گرفته بود

دیگر توان ز زانوی او را گرفته بود

میخواست تا جدا شود از پشت در ولی

تیزی میخ پهلوی او را گرفته بود

تحت فشار لنگه در گیر کرده بود

بی خود نبود در بوی او را گرفته بود

مولا چه میکشید و چه میدید لشکری

در کوچه دور بانوی او را گرفته بود

باید به وضع خانه کسی میرسید پس

زینب به دست جاروی او را گرفته بود

فرصت نکرده بود که چادر به سر کند

شکر خدا که در روی او را گرفته بود