دانلود نوحه محمود کریمی مدینه غرق شرار و دود است

دانلود نوحه محمود کریمی - مدینه غرق شرار و دود است

سبک : زمینه

دانلود نوحه محمود کریمی مدینه غرق شرار و دود است

متن نوحه مدینه غرق شرار و دود است

مدینه غرق شرار و دود است

بیا بگو جرم من چه بود است

که عضو عضو تنم کبود است

نشانه دارد زتازیانه

آجرک الله یا بقیه الله

دوای من مرگ اجل طبیب است

تمام دردم غم حبیب است

علی غریب است علی غریب است

نشسته تنها کنار خانه

آجرک الله یا بقیه الله

خزان شدم چون گل بهاری

به خود بپیچم به آه و زاری

که دیده صیاد کشد به زاری

کبوتری را در آشیانه

آجرک الله یا بقیه الله

نوشته بر خاک تربت من

فلک خورد خون به غربت من

به یاد اندوه و محنت من

سرشک میثم بود روانه

آجرک الله یا بقیه الله

سرشک سرخم به رخ روانه

غریب و زارم در آشیانه

شرر کشد از دلم زبانه

به سینه دارم غم زمانه

آجرک الله یا بقیه الله