نظر مراجع درباره استخاره برای ازدواج چیست؟

نظر مراجع تقلید درباره استخاره برای ازدواج چیست؟
حمایت مالی