نکاتی پیرامون استخاره سایت بندگی را بیان کنید

نکاتی پیرامون استخاره سایت بندگی را بیان کنید